Sprawy karne są specyficznymi rodzajami spraw. Jedną ze stron jest wtedy podejrzany lub oskarżony, przeciwko któremu sąd toczy postępowanie karne. Zazwyczaj takiej osobie zależy na tym, aby oczyścić się ze stawianych zarzutów, szczególnie gdy jest niewinna. Aby możliwe było osiągnięcie swojego celu, niezbędne jest skorzystanie z usług adwokata. Zobacz, kto może pełnić tę funkcję w przypadku spraw karnych, a także, w jaki sposób możliwe jest jego ustanowienie.

Adwokat oskarżonego – kto może nim być i w jaki sposób go ustanowić ?

Tradycyjną czynnością wykonywaną przez adwokatów jest obrona oskarżonych. Żadna inna osoba oprócz adwokata, a także aplikanta adwokackiego, który posiada określony staż, nie może być obrońcą na rozprawach sądowych. Funkcje tę może pełnić adwokat Magdalena Gatarek z Kancelarii Adwokackiej z Włocławka. Warto zaznaczyć, że funkcji obrońcy w postępowaniu karnym nie może pełnić radca prawny, ani doradca prawny, notariusz czy inne osoby, które posiadają wykształcenie prawnicze, jednakże nie są adwokatami.

W celu ustanowienia obrońcy niezbędne jest upoważnienie konkretnego adwokata do obrony w danej sprawie sądowej. Najczęściej odbywa się to poprzez podpisanie dokumentu, który zatytułowany jest „Upoważnienie do obrony”. W tym dokumencie należy wskazać imienia i nazwiska adwokata, a także sprawę, w jakiej adwokat ma być obrońcą oskarżonego. Inną możliwością jest udzielenie upoważnienia bezpośrednio do protokołu rozprawy lub czynności.

W jaki sposób ustanowić adwokata w sprawie karnej, jeżeli oskarżony jest pozbawiony wolności ?

Sprawy karne są szczególne z tego względu, że bardzo często dochodzi do sytuacji, w których kontakt z adwokatem jest utrudniony. W innych sprawach tego typu sytuacje występują rzadziej. Z utrudnionym kontaktem z adwokatem najczęściej mamy do czynienia wtedy, gdy osoba potrzebująca prawnej pomocy, została zatrzymana, tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności na podstawie wyroku z innej sprawy. W takich sytuacjach „tymczasowego” obrońcę może ustanowić jakakolwiek inna upoważniona do tego osoba. Oczywiście o ile oskarżony nie ma jeszcze ustawionego obrońcy.

Adwokat, który został ustanowiony „tymczasowo”, posiada wszelkie uprawnienia, jakie przysługują obrońcy ustanowionego przez osobę oskarżoną lub podejrzaną. Należy pamiętać, że w takich przypadku pierwszą czynnością, którą powinien wykonać adwokat jest „zatwierdzenie” swojego udziału w postępowaniu karnym. Takiego „zatwierdzenia” może dokonać osoba podejrzana lub oskarżona.

Jak ustanowić obrońcę osobie niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej oraz czy można mieć więcej niż jednego adwokata?

Może zdarzyć się tak, że osoba podejrzana lub oskarżona nie jest pełnoletnia lub jest ubezwłasnowolniona. Wtedy adwokat może być ustanowiony przez opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego. Najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której oskarżony korzysta z usług jednego obrońcy. Aczkolwiek zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu postępowania karnego, osobę oskarżoną ma prawo bronić trzech obrońców jednocześnie.